About Us

บริษัทเดอะไรซ์พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทอาคารชุดพักอาศัยและอาคารพาณิชย์โดยมุ่งเน้นการออกแบบ
และพัฒนาโครงการจากมุมมองของความเข้าใจผู้ที่มองหาที่พักอาศัย
ใกล้แหล่งงานสิ่งอำนวยความสะดวกและการจราจรที่ต้องแข่งขันกับ
เวลาภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

จากแนวคิดและความมุ่งมั่นดังกล่าวจึงทำให้เกิดโครงการ The Prop
ซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัยขนาด 300 กว่ายูนิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ครบครัน